Daniel Arsham with Tiffany x Arsham Studio Bronze Eroded Tiffany Blue Box®.

Zander Taketomo for Tiffany & Co.