Tiffany Blue Box® x Arsham Studio sketches.

Zander Taketomo for Tiffany & Co.